Làm sao để mô phỏng nhiều robot sử dụng Nav2 trong không gian Gazebo với ROS2 Humble (Phần 2) – Vietnamese ROS2 Tutorial

Làm sao để mô phỏng nhiều robot sử dụng Nav2 trong không gian Gazebo với ROS2 Humble (Phần 2) – Vietnamese ROS2 Tutorial

This tutorial is created by Robotics Ambassador Eric Robotics Ambassador: theconstruct.ai/robotics-ambassador/   Những điều bạn sẽ được biết trong blog này: Cách khai báo tọa độ cho robot để di chuyển trong không gian Gazebo và RViz Cách tạo câu lệnh để điều khiển...
Làm sao để sử dụng gói ROS Localization trong tích hợp cảm biến(sensor fusion) cùng với Turtlebot 3 – Vietnamese ROS Tutorial

Làm sao để sử dụng gói ROS Localization trong tích hợp cảm biến(sensor fusion) cùng với Turtlebot 3 – Vietnamese ROS Tutorial

Những điều bạn sẽ được biết trong blog này: Cách cài đặt IMU tools, Turtlebot 3 simulation, Robot Localization package ở ROS2 foxy Chạy một ví dụ về gazebo và Rviz cùng turtlebot3 Chỉnh sửa file urdf để thêm các cảm biến cần thiết vào turtlebot3 Danh sách nguồn tài...

Pin It on Pinterest